POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

TALENT EXACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Srebrna 3 lok. 219, 00-810 Warszawa, NIP: 521-342-44-88, REGON: 140852039,
wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268644,
wysokość kapitału zakładowego 72.000,00 zł
 
1.
Administrator Danych Osobowych (ADO)
Talent Exact spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Srebrna 3 lok. 21, 00-810 Warszawa, NIP: 521-342-44-88, REGON: 140852039, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268644, wysokość kapitału zakładowego 72.000,00 zł, strona internetowa: [www.talentexact.pl], adres e-mail: [info@talentexact.pl].
2.
Dane osobowe
Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych zarówno w systemach informatycznych jak i tradycyjnie (wersja papierowa).
3.
Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych obowiązująca u ADO, opracowana na podstawie Rozporządzenia.
4.
Polityka Prywatności
Niniejszy dokument zawierający zasady, warunki, prawa i obowiązki spoczywające na ADO względem osób, których dane osobowe są przez niego przetwarzane. Dokument ten jest udostępniany osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO, w celu zapoznania się z nim i akceptacji jego treści przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5.
Odbiorca danych
Każdy, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem: osoby, której dane dotyczą; osoby upoważnionej do przetwarzania danych; podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych; organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.
6.
Przetwarzanie danych osobowych
Jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, w szczególności w systemach informatycznych.
7.
Procesor
Podmiot, któremu ADO powierzył dane osobowe w oparciu o pisemną umowę zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy w celu świadczenia usług hostingowych.
8.
Poufność danych
Właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom.
9.
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024).
10.
Użytkownik
Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez ADO bez względu na formę w jakiej te dane są przetwarzane (elektronicznie, tradycyjnie).
11.
Usuwanie danych
Zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
12.
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
13.
Zbiór danych osobowych
Każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.
14.
Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych (PBDO)
Dokument przejęty przez ADO opisujący całokształt działań zmierzających do uzyskania i utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, na każdym etapie ich przetwarzania.
15.
Bezpieczeństwo danych osobowych
ADO przykłada ogromną wagę do kwestii prywatności danych osobowych Użytkowników. ADO jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania
poufności przez ADO są udostępniane wszystkim zainteresowanym. ADO oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Polityką Bezpieczeństwa i Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
16.
Osoby uprawnione do dostępu do danych osobowych
Osobą uprawnioną do dostępu do danych osobowych jest ADO. Pozostałe osoby w celu uzyskania dostępu do danych osobowych przed przystąpieniem do dokonania jakiejkolwiek czynności umożliwiającej im dostęp do danych osobowych zobowiązane są uzyskać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych od ADO i spełnić warunki wskazane w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
17.
Podstawa przetwarzania danych osobowych
1. Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
18.
Zgoda osoby, której dane dotyczą
ADO prowadzi działalność usługową, której jednym z aspektów jest nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z osobami trzecimi. Działalność ta polega w szczególności na rekrutacji osób do podjęcia współpracy z klientami ADO. Po uzyskaniu zlecenia od klienta ADO przeprowadza proces rekrutacji, który polega na nawiązaniu kontaktu z podmiotami trzecimi będącymi osobami fizycznymi, uzyskaniu od tych osób danych relewantnych pod kątem stanowiska, na które odbywa się rekrutacja, zbadaniu kwalifikacji i cech osobowościowych i charakterologicznych kandydata oraz przekazaniu rezultatów procesu rekrutacji klientowi. W konsekwencji z osobami fizycznymi kandydującymi na dane stanowisko nie powstaje stosunek zobowiązaniowy o charakterze umownym, który może stanowić podstawę dla ADO do przetwarzania danych osobowych. Z tego względu ADO w celu zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych jest zobowiązany uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych od kandydata
biorącego udział w procesie rekrutacji.
19.
Brak zgody osoby, której dane dotyczą
Akceptacja niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ADO na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia ADO utrzymanie jakiejkolwiek relacji z osobą fizyczną, z którą ADO nie posiada zawartej umowy. Oznacza to, że osoba taka nie może czerpać korzyści wynikających ze współpracy z ADO, w szczególności nie może brać udziału w procesie rekrutacji ani korzystać z innych funkcjonalności zapewnianych przez ADO w formie elektronicznej.
20.
Jakie dane osobowe są zbierane od Użytkowników
ADO zbiera od Użytkowników dane osobowe niezbędne z uwagi na prowadzony proces rekrutacji oraz specyfikę funkcjonalności zapewnianych przez ADO w formie elektronicznej. W formularzu rekrutacyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych: imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (login), hasła, województwa i miejscowości zamieszkania oraz wygenerowanego jednorazowo kodu aktywującego konto. Obowiązkowe jest również podanie danych z następujących kategorii: miejsce pracy, uczelnia. ADO pozyskuje także dane umożliwiające ocenę profilu psychologicznego, osobowościowego oraz charakterologicznego kandydata. Kandydat nie ma obowiązku udzielania wszystkich danych, o które prosi system elektroniczny zapewniany przez ADO, jednakże brak uzyskania przez ADO wymaganych danych może spowodować uzyskanie gorszej opinii o kandydacie a przez to mniejsze szanse na korzystny wynik rekrutacji dla kandydata.
21.
W jaki sposób są wykorzystywane dane osobowe, a w szczególności czy są przekazywane innym firmom
Dane osobowe są wykorzystywane są w celach związanych z rekrutacją kandydatów na konkretne lub potencjalne stanowiska pracy. W wyniku wstępnych czynności rekrutacyjnych dane kandydatów, którzy uzyskali optymalny rezultat, przekazywane są do podmiotu, na rzecz którego ADO przeprowadza rekrutację. W wyniku przekazania danych osobowych kandydatów podmiot ten rozpoczyna ich przetwarzanie. Po zakończeniu rekrutacji na konkretne stanowisko ADO przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia kolejnego procesu rekrutacji w przyszłości, chyba że kandydat zażąda usunięcia jego danych osobowych. ADO ma również prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników na potrzeby statystyczne i marketingowe. ADO
korzysta z informacji na temat Użytkowników przy wyborze wysyłanych treści marketingowych, w prowadzonej z Użytkownikiem komunikacji na temat świadczonych usług i w celu informowania o stosowanych zasadach i regulaminach, oraz aby odpowiadać na prośby o kontakt. Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotowi zapewniającemu system informatyczny, przy wykorzystaniu którego ADO przeprowadza rekrutację wyłącznie w celu analizy danych kandydata pod kątem stanowiska, na które się ubiega.
22.
Podstawy udostępniania danych osobowych zwykłych
1. Osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na udostępnienie danych osobowych,
2. udostępnienie danych jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (podmiot wnoszący o udostępnienie przedstawia podstawę prawną udostępnienia danych),
3. udostępnienie danych jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
4. udostępnienie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (konieczność wskazania ogólnej podstawy prawnej),
5. udostępnienie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
23.
Podstawy udostępniania danych osobowych wrażliwych
1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na piśmie na udostępnienie danych, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
2. przepis szczególny innej ustawy zezwala na udostępnienie danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony (podmiot zwracający się o udostępnienie danych wskazuje podstawę prawną o randze ustawowej),
3. udostępnienie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora,
4. udostępnienie danych jest niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych związków
wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, pod warunkiem, że udostępnienie danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych,
5. udostępnienie danych jest niezbędne do dochodzenia praw przed sądem,
6. udostępnienie danych jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie,
7. udostępnienie danych jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych,
8. udostępnienie dotyczy tych danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą,
9. udostępnienie danych jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; publikowanie wyników badań naukowych nie może następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone,
10. udostępnienie danych ma na celu realizację praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
24.
Prawa i obowiązki Użytkownika
Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, w szczególności jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy ADO zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.
25.
Sposób wykonywania praw przez Użytkownika
Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres ADO.
26.
Odmowa usunięcia danych osobowych Użytkownika
ADO zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
27.
Informacja o plikach cookies
ADO wykorzystuje pliki cookies.
28.
Co to jest plik cookies
Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych ADO. Serwis internetowy wysyła do przeglądarki te pliki tekstowe a przeglądarka wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Przeglądarka internetowa może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce, z której korzystają. Ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych ADO.
29.
Zbieranie danych typu cookies
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, ADO przechowuje zapytania HTTP kierowane do najmowanego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW może ulegać zmianie, jednakże co do zasady należą do nich:
1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
2. nazwę stacji klienta – identyfikacja w miarę możliwości realizowana przez protokół http,
3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
4. czas nadejścia zapytania,
5. pierwszy wiersz żądania http,
6. kod odpowiedzi http
7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów
8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do
strony ADO nastąpiło przez odnośnik,
9. informacje o przeglądarce użytkownika,
10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
30.
Cel zbierania danych typu Cookies
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych ADO do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies umożliwiają również tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z ADO reklamodawców oraz partnerów. ADO zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z jego strony internetowej. W takim przypadku podmiotom tym nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronach internetowych ADO mogą być wykorzystywane pliki cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
31.
Prawo telekomunikacyjne
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest ADO. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
32.
Bezprawne korzystanie z danych osobowych
ADO oświadcza, że nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
33.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, akceptacja niniejszej Polityki Prywatności stanowi jednoznaczne wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej od ADO oraz jego partnerów.
34.
Prawa autorskie
DAP Kancelaria Prawna Dawid Pietrzak, ul. Zgoda 9 lok. 2, biuro@dap-kancelaria.pl posiada wyłączne prawa autorskie do niniejszej Polityki Prywatności. Jakiekolwiek wykorzystanie nawet fragmentów do celów komercyjnych jest niedozwolone. Wszelkie naruszenia mogą być powodem podjęcia działań prawnych. ADO korzysta z niniejszej Polityki Prywatności na podstawie licencji niewyłącznej.
 
smart foreash